Salg- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Betaling:

 • Alle priser er oppgitt ekskl. mva. Beløpene som er satt opp, er et foreløpig anslag og kan justeres underveis.

 • Større justeringer vil avtales på forhånd, 10 % avvik kan forekomme uten ytterligere forvarsel. Utgifter til eventuelle tredjeparter kommer i tillegg, oppdragsgiver betaler slike tjenester direkte til den respektive leverandøren.

 • Det tas forbehold om eventuelle pristillegg på grunn av endringer i oppdraget eller fremdriftsplanen, og om endringer på utgiftsiden, som designeren ikke kan holdes ansvarlig for.

 • Dersom oppdraget avbrytes før det er fullført, har designeren krav på avtalt honorar frem til dette tidspunkt.

 • Alle rettigheter til skisser, utkast og annet materiell frem til dette tidspunkt tilfaller designeren.

 • For oppdrag som strekker seg over en tidsperiode på en måned eller mer ákontofaktureres medgåtte timer ved månedsskiftet. Kredittiden er 10 dager fra fakturadato.

 

Retten til det ferdige produkt:

 • Kunden erverver retten til produktet når fullt honorar er betalt.

 • Produktet, eller deler av det kan ikke endres, eller kopieres til bruk i andre sammenhenger, herunder overføres til andre tekniske innretninger, uten etter designerens samtykke.

 • Retten til produktet kan ikke overdras til andre uten etter designerens samtykke.

 • Dersom kunden innstiller sin virksomhet, kommer under gjeldsbehandling eller går konkurs, går alle rettigheter til produktet tilbake til designeren uten vederlag.

 • Designeren beholder eiendomsretten til alle originaler, digitale såvel som tegnede, og annet produksjonsmateriale. Ved utlån skal materialet snarest mulig leveres tilbake.

 • Designeren har rett til å bli navngitt på eksemplarer av produktet i den grad, og på den måte som følger av god skikk innen bransjen.

 • Dersom designeren ikke skal stå for produksjonsoppfølging, skal produktet i den tilstand kunden skal bruke det, forevises designeren før det tas i bruk.

 • Designeren har rett til minimum 10 frieksemplarer av det ferdige produkt, fritt tilsendt.

 

Plikter:

 • Begge parter plikter å bevare taushet om alle forhold omkring oppdraget, og om hverandres forretnings- og bedriftsmessige forhold.

 • Designeren plikter å tilstrebe den nødvendige originalitet på produktet, for å unngå ulovlig plagiering. Kunden plikter på sin side å fremskaffe konkurrentinformasjon for å sikre seg mot valg av løsninger som kan oppfattes som plagiat.

 

Tvister:

 • Tvist vedrørende forståelsen av denne avtalen avgjøres etter norsk rett, med mindre begge parter blir enig om noe annet. Partene vedtar designerens hjemting som eneste verneting.